Termeni și condiții

Prin folosirea acestui website (denumit în continuare „Site”) utilizatorul/ vizitatorul /clientul/ partenerul (denumit în continuare „Vizitator”) acceptă termenii de folosire ai Site-ului.

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui Site este dezvoltat de Veolia, fiind protejat în special de legislația privind proprietatea intelectuală.


Veolia îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete, ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest Site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.


Conţinutul acestui Site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al deținătorului acestui site. Părţi distincte din acest Site pot fi stocate sau copiate, în mod excepţional, pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal al Vizitatorului sau al membrilor familiei acestuia, orice folosire comercială sau în alt scop fiind interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând Veolia.
 

Folosirea site-ului

Acest Site poate fi folosit de Vizitator în situația în care dorește să beneficieze de serviciile oferite de entitățile membre ale Grupului Veolia sau să se informeze asupra lor. Veolia nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui Site şi nicio informaţie cuprinsă în acest Site nu va fi interpretată în acest sens. Deciziile luate de Vizitator pe baza informaţiilor disponibile pe Site vor fi luate pe contul şi riscul său. Veolia nu certifică şi nu garantează faptul că acest Site funcţionează fără erori şi întreruperi. Vizitatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conţinutul şi/sau serviciile menționate pe Site, răspunzând pentru orice daună produsă astfel entităților din Grupul Veolia.


De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest Site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui Site de alte site-uri/pagini web fără acordul expres al deținătorului acestui site.
 

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Veolia îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-uri accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau reclamelor din Site sau pentru prejudiciul izvorât din folosirea acestora, conţinutul acestora fiind proprietatea exclusivă a unor terte părţi.


În cazul încălcării acestor Termeni şi condiţii de către Vizitator, entitățile membre ale Grupului Veolia pot lua orice masură legală considerată necesară pentru înlăturarea încălcărilor și a efectelor acestora, precum și pentru recuperarea prejudiciilor, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul oricărui Vizitator la acest Site.
 

Limitarea răspunderii

Deşi depune toate eforturile pentru a oferi Vizitatorilor informaţii actualizate, Veolia nu îşi asumă nicio responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui Site.


Veolia, partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat), incidentale sau subsecvente izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest Site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui Site. Veolia nu oferă nicio garanţie că accesul la acest Site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea Site-ului.


Accesarea şi folosirea acestui Site se face pe răspunderea Vizitatorului, Veolia nu garantează în niciun fel că folosirea sau descărcarea materialelor conţinute în acest Site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi. Prezenții Termeni și condiții sunt actualizați periodic. În acest sens, Veolia își rezervă dreptul de a face orice modificare, rectificare sau completare consideră necesară.
 

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, Vizitatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna prezenții Termeni și condiții şi orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Vizitator şi Veolia şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi. În cazul unor eventuale conflicte între Veolia şi Vizitatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.


Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Companiile Veolia, care depun toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), dar și în conformitate cu legislația națională secundara.