Termeni și condiții

Termeni şi Condiţii generalede utilizare a website-ului www.veolia.ro

www.veolia.ro este website-ul oficial al firmelor din România ce fac parte din Grupul Veolia (denumite în continuare ‘’Veolia’’) şi a fost creat în scopul asigurãrii unei mai mari transparenţe şi pentru o mai bunã înţelegere a activitãţilor desfãşurate de cãtre firmele din cadrul Grupului Veolia în România şi în lume.

1. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor generale de utilizare a website-ului www.veolia.ro
Prin navigarea pe website-ul www.veolia.ro (denumit în continuare “Site”), utilizatorul/consumatorul/vizitatorul/clientul/partenerul (denumit în continuare “Vizitator”), acceptã implicit, necondiţionat şi în totalitate termenii și condițiile de utilizare a Site-ului descrişi în continuare, pe care vă rugăm să-i citiți cu atenție.

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile mai jos prezentate, vã rugãm sã întrerupeţi navigarea dumneavoastrã pe acest Site.

Accesul și utilizarea de cãtre dumneavoastrã a Site-ului sunt reglementate de legislaţia în vigoare și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau condiții menționate în cuprinsul prezentului document și/sau disponibile pe Site, conform unor eventuale modificări intervenite în decursul timpului ("Termeni şi Condiţii generale de utilizare a website-ului www.veolia.ro").
Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat Termenii și condițiile generale de utilizare a Site-ului, în versiunea publicatã pe Site la momentul efectuãrii vizitei dumneavoastrã.

Menţionãm cã ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment conţinutul Site-ului și Termenilor și condițiilor de utilizare a acestuia, prin efectuarea de postãri pe Site, fără nici o altă notificare în acest sens. Având în vedere acest aspect, vă rugăm să vă asigurați că recitiți Termenii și condițiile de utilizare în mod regulat, deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera că ați fost de acord cu Termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul efectuãrii vizitei dumneavoastrã.

Subliniem faptul cã Vizitatorii Site-ului se obligã sã respecte termenii si condiţiile generale de utilizare a Site-ului şi vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile de utilizare a acestuia, pentru a-i putea consulta în orice moment.

2.Proprietatea intelectuală
Conținutul acestui Site este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală.

Veolia deţine toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, certificate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conţinutului Site-ului, în totalitatea sa, şi asupra informaţiilor furnizate prin intermediul acestui Site, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, descriere servicii, concursuri şi orice alte menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi care sunt recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Vizitatorul declarã în mod expres cã a luat la cunoştinţã de faptul cã toate reprezentãrile stilizate, logo-urile, mãrcile, simbolurile precum şi combinaţiile oricãreia dintre acestea cu orice alt simbol, cuvânt sau grup de cuvinte, folosite pe acest Site, sunt proprietatea intelectualã a Veolia, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi care sunt recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Conţinutul acestui Site nu poate fi reprodus, republicat, afişat, derulat, distribuit public, închiriat, împrumutat, comercializat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Veolia. Părţi distincte din acest Site pot fi stocate sau copiate, în mod excepţional, pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal sau pentru cercul normal al unei familii, necomercial, şi doar sub condiţia pãstrãrii în aceste materiale a tuturor anunţurilor privind drepturile de autor şi/sau a altor anunţuri de proprietate intelectualã prezente în materialele de pe Site, orice folosire comercială sau în alt scop a unor pãrţi din Site, materiale care sã derive din acesta sau sã preia din conţinutul Site-ului, fiind strict interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca fiind o cesiune sau un transfer de drepturi intelectuale ce aparţin Veolia.

Nerespectarea oricãreia dintre aceste condiţii va conduce la anularea dreptului Vizitatorului de a utiliza Site-ul, obligativitatea prezentãrii de cãtre Vizitator a dovezilor distrugerii materialelor descãrcate, fotografiate sau imprimate pe hârtie, precum şi la plata unor despãgubiri cãtre Veolia.

3. Utilizarea Site-ului
Acest Site poate fi utilizat de Vizitator în situația în care dorește să beneficieze de serviciile oferite de entitãţile membre ale Grupului Veolia şi / sau să se informeze asupra lor. 

Veolia nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui Site şi nicio informaţie cuprinsă în acest Site nu va fi interpretatã în acest sens. 

Deciziile luate de Vizitator pe baza informaţiilor disponibile pe Site vor fi luate pe contul şi riscul acestuia.

Veolia nu certifică şi nu garantează faptul că acest Site funcţionează fără erori şi/sau întreruperi. 

Vizitatorul declarã cã acceptã cã informaţia oferitã prin intermediul Site-ului este exclusiv de naturã generalã, nu este în totalitatea atotcuprinzãtoare, completã sau actualizatã şi nu poate înlocui/modifica/suplimenta clauzele ce au fost convenite în cuprinsul unor contracte, tranzacţii, acorduri, protocoale etc. ce au fost sau vor fi încheiate între Veolia şi Vizitator.

Vizitatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător şi nici sã nu abuzeze de conţinutul şi/sau serviciileSocietãţii menționate pe Site şi sã răspundã fatã de Veolia pentru orice daună produsă în acest mod.

De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest Site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui Site de alte site-uri/pagini web, fără acordul scris expres al Veolia, în acest sens.

4. Obligaţiile Vizitatorului Site-ului
Vizitatorul se obligã:
- sã utilizeze Site-ul strict în scopuri legale, 
- sã respecte (în cadrul sau ca urmare a utilizãrii Site-ului) orice drept protejat de drepturile de proprietate intelectualã;
- sã înştiinţeze Veolia imediat ce aflã de nerespectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizarea a Site-ului sau/şi de încãlcarea drepturilor de proprietate intelectualã ale Veolia asupra conţinutului Site-ului;
- sã nu modifice, copieze, distribuie, transmitã, afişeze, publice, reproducã, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere, vândã, orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul Site-ului;
- sã nu acţioneze în niciun fel în care ar putea produce prejudicii, de orice naturã, Veolia, oricãror afiliaţi ai Veolia sau Grupului Veolia din care aceasta face parte. 

Vizitatorului îi este interzis sã:
- provoace sau sã contribuie la crearea unor breşe de Securitate informaticã în ceea ce priveşte Site-ul sau reţeaua informaticã a Veolia;
- promoveze sau sã transmitã pe Site mesaje calomnioase, de hãrţuire, de ameninţare ofensatoare, denigratoare, etc.; 
- adauge, modifice sau sã şteargã informaţii sau alte materiale conţinute în acest Site;
- sã restricţioneze accesul cãtre Site şi/sau legarea acestuia de alte site-uri, fãrã acordul scris al Veolia;

Vizitatorul declarã cã înţelege cã în situaţia în care ar viola sau contribui, în orice fel, la violarea securitãţii informatice a sistemelor sau reţelelor Veolia, va fi acţionat în judecatã şi cã-i va fi antrenatã atât rãspunderea civilã cât şi rãspunderea penalã. 

5. Informaţii, produse şi servicii ale terţilor
Veolia îşi declină orice răspundere, de orice naturã, pentru conţinutul şi / sau serviciile oferite prin intermediul unor alte site-uri deţinute de alte entitãţi, accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau a unor eventuale reclame de pe Site precum şi în ceea ce priveşte eventuale prejudicii izvorâte din folosirea acestora de cãtre Vizitator, conţinutul acestor site-uri fiind proprietatea exclusivă a unor terţe persoane. 
 

În astfel de situaţii, Vizitatorul declarã cã se angajeazã sã respecte politicile de utilizare impuse pe site-urile acestor entitãţi şi cã are cunoştinţã cã Veolia nu controleazã aceste site-uri. 

Veolia nu confirmã niciun material existent pe aceste site-uri şi nici vreo asociere între operatorii acestor site-uri şi nu va fi responsabilã pentru nerespectarea de cãtre Vizitatori a termenilor şi condiţiilor de pe site-urile altor entitãţi.

În cazul încălcării acestor Termeni şi condiţii de către Vizitator, Veolia poate lua orice mãsură legală pe care o consideră necesară pentru recuperarea prejudiciilor ce i-au fost cauzate, iar pentru asigurarea protecţiei sale, are dreptul de a bloca accesul oricărui Vizitator la Site.

6. Limitarea răspunderii
Deşi depune toate eforturile pentru a oferi Vizitatorilor săi informaţii actualizate, Veolia nu îşi asumă nicio responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul Site-ului. 

Veolia, Grupul Veolia, conducerea, partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru niciun prejudiciu, de orice naturã, direct sau indirect, de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat), daune incidentale sau subsecvente, izvorâte în orice mod din informaţiile sau din folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest Site, inclusiv din eventuale pretenţii ale terţilor, de orice naturã, directe sau indirecte, cu privire la utilizarea acestui Site.

Veolia declarã cã depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului în care a fost creat Site-ul şi pentru funcţionarea în bune condiţii a Site-ului, însã nu oferă nicio garanţie că accesul la acest Site va fi asigurat în mod neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea Site-ului. 

Veolia nu va avea nicio rãspundere generatã de apariţia unor perioade de întreruperi în funcţionare sau îngreunarea / imposibilitatea de accesare a Site-ului de cãtre Vizitatori, din diverse cauze, pe o perioadã de timp nedeterminatã.

Accesarea şi folosirea acestui Site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau descărcarea materialelor conţinute în acest Site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor dumneavoastrã de date sau că acestea nu conţin viruşi. 

Prezenții Termeni și condiții sunt actualizați periodic iar Veolia își rezervă dreptul de a le aduce orice modificare, rectificare sau completare apreciazã necesar a fi efectuatã, fãrã a avea obligaţia transmiterii cãtre Vizitatori a unei notificãri prealabile cu privire la acest aspect.

7. Forţa majorã
Veolia nu îşi asumã responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevãzute în aceşti Termeni şi condiţii de utilizarea a Site-ului, ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţã majorã.
 

Forţa majorã este acel eveniment imprevizibil şi imposibil de evitat de cãtre oricare dintre pãrţi, recunoscutã astfel de legislaţia în vigoare şi constatatã ca atare de autoritatea competentã.

8. Drept aplicabil. Litigii.
Accesul Vizitatorilor si folosinţa de cãtre aceştia a prezentului Site sunt guvernate de legile şi reglementãrile aplicabile în materie, aflate în vigoare în România.
 

Prin folosirea site-ului, Vizitatorul declară cã este de acord asupra faptului că legile române vor guverna prezenții Termeni și condiții precum şi orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Vizitator şi Veolia şi/sau asociaţii/partenerii/ afiliaţii/angajaţii sãi. 

În cazul apariţiei unor eventuale dispute între Veolia şi Vizitatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile din România aflate în vigoare.