Responsabilitate față de mediul înconjurător

Activitatea Grupului Veolia este indisolubil legată de mediu. Grupul este preocupat să reducă la minimum impactul activităţilor sale asupra mediului, prin dezvoltarea de noi tehnologii şi oferirea unor exemple de bune practici. Veolia include mediul în priorităţile sale, în contextul strategiei de Responsabilitate Socială Internă.

Tehnologie şi inovaţie

Toate societăţile Veolia Apa din cadrul Grupului Veolia în România, sunt certificate pentru Sistem de Management Integrat conform ISO 9001, 14 001 şi 18 001.
Veolia Energie România a obținut, la începutul lunii decembrie 2015, certificarea Sistemului de Management al Mediului conform standardului ISO 14001:2005, ceea ce demonstrează o preocupare constantă și dedicată pentru protejarea mediului înconjurător.
Această certificare se alătură celei de Sistem de Management al Calității, conform ISO 9001:2008, care presupune o îmbunătățire constantă a serviciilor pe care le oferim tuturor clienților noștri.
Acest moment a marcat asumarea unei Politici integrate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională de către toate filialele Veolia Energie din România, prin care ne asumăm valorile Grupului Veolia: responsabilitate, solidaritate, respect, orientare către client și inovație.

 

Măsurarea amprentei de carbon

Fiecare tip de activitate umană generează gaze cu efect de seră, fie direct prin consumul de energie electrică pentru producția și distribuția apei, utilizarea autovehiculelor etc., fie indirect, prin intermediul tehnologiilor ce produc dioxid de carbon în timpul etapelor de producție, distribuție, consum etc.
 
Veolia contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
 
Din anul 2010, Veolia Apă calculează anual emisiile de gaz cu efect de seră, prin utilizarea instrumentului EC’eau.
 
În cadrul Programului de compensare a amprentei de carbon, în anul 2013 a avut loc o campanie de împădurire la care au participat salariați voluntari, însoțiți de familii. Au fost plantați 3.000 de puieți de stejar, tei și frasin, care la maturitate vor avea capacitatea de a absorbi 18 tone de CO2/an.

Promovarea biodiversităţii şi protecţiei mediului
 
Protejarea biodiversităţii:

Activitățile noastre au impact asupra ecosistemelor naturale și acvatice, în special prin prelevările de apă și deversarea apelor uzate în mediul natural. Orientarea către conservarea biodiversității este un angajament necesar pentru o societate responsabilă.
 
În perioada 2012-2013, Veolia a realizat un studiu asupra diversității biologice din zona Uzinei Arcuda (150ha), care a cuprins activitatea de inventariere a habitatelor, evaluarea floristică și a biodiversității avifaunei, inventarierea amfibienilor și a reptilelor, precum și aspecte privind conservarea zonei.
 
Rezultatele obținute au scos în evidență atât diversitatea remarcabilă a florei (354 taxoni), vegetației (10 tipuri de comunități vegetale) și faunei (108 taxoni), cât și acele elemente (plante, animale, habitate) care au o valoare conservativă deosebită la nivel național și european.
 
De asemenea, Veolia a implementat un proiect de protejare a biodiversității și în municipiul Ploiești. Începând cu anul 2010, câmpul aferent zonei de protecție sanitară din jurul forajelor de apă potabilă de la Stația de pompare 23 August a fost gestionat pentru a proteja flora și fauna prezentă.
Această zonă de câmpie are o suprafață de peste 25 de hectare și joacă un rol de "centură verde", fiind o legătură importantă între mediul urban şi zona agricolă. Printre măsurile luate se numără regândirea metodei de cosire pentru a lăsa timpul necesar speciilor de a-şi realiza ciclul de reproducere, construirea de adăposturi pentru faună, amplasarea a trei „hoteluri” pentru insecte ce pot găzdui mai multe specii, acestea jucând un rol important în echilibrarea lanţului alimentar și aducerea de stupi în zonă, albinele jucând un rol important în procesul de polenizare.
 

 


 

Protejarea resurselor:

Veolia acționează după valori pe care le susține concret prin activități sub semnul protejării mediului, al solidarității și al protejării patrimoniului.
Cu fiecare an, activitățile Veolia consumă tot mai puține resurse naturale și energetice pentru procesele de producție.
 
 

Regulile principale pe care Veolia Energie le urmează în protejarea mediului

  • Prevenirea poluării mediului: economia de energie, reducerea numărului de surse locale de producție, dezvoltarea reţelelor de termoficare etc.;
  • Generarea de căldură şi de energie electrică în cogenerare;
  • Îmbunătăţirea, modernizarea şi inovarea permanentă a instalaţiilor energetice.
     

Cogenerarea

Este un sistem inteligent de producere simultană a energiei electrice și termice cu randament global de peste 75%. Prin comparație, producția separată de electricitate și căldură are un randament de sub 55%.  Astfel, doar 25% până la 50% din combustibilul ars este transformat în energie electrică, restul fiind pierdut prin turnurile de răcire și prin coșurile de fum. În cazul cogenerării, pierderile de energie scad considerabil, ridicându-se la cel mult 15%-25%. Ca atare, și impactul asupra mediului înconjurător este unul redus.