PREVEDERI LEGALE

Proprietatea intelectuală

Veolia îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.
Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Veolia.
Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, orice folosire comercială sau în alt scop fiind interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând Velia.
 

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienţii/partenerii Veolia precum şi de orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile companiei noastre sau să se informeze asupra lor.
Veolia nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui site şi nicio informaţie cuprinsă în acest site nu va fi interpretata în acest sens.
Deciziile luate pe baza acestor informaţii vor fi luate pe contul şi riscul dumneavoastră.
Veolia nu certifică şi nu garantează faptul că acest site funcţioneaza fără erori şi întreruperi.
Vizitatorul/ Utilizatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conţinutul şi/sau serviciile Veolia, răspunzând pentru orice daună produsă astfel Veolia.
De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al Veolia.
 

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Veolia îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-uri accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau reclamelor din site-ul Veolia sau pentru prejudiciul izvorât din folosirea acestora, conţinutul acestora fiind proprietatea exclusivă a unor terte părţi.
În cazul încălcării acestor termeni şi condiţii de către vizitator/utilizator, Veolia poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masură legală considerată necesară, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul oricărui vizitator/utilizator la acest site.
 

Limitarea răspunderii

Deşi depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor/partenerilor săi informaţii actualizate, Veolia nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.
Veolia, partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.
Veolia nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.
Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.
 

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea Veolia şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.
În cazul unor eventuale conflicte între Veolia şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a va oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.
 

Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

VEOLIA ENERGIE IAŞI S.A.

Stimate Client,

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

VEOLIA ENERGIE IAŞI S.A. (VEI) , în calitate de Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică – productie, transport, distributie si furnizare - în Municipiul Iaşi, în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Iaşi, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică precum și alte servicii agreate, în baza contractului încheiat cu clienții.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de Operator al Serviciului Publice de alimentare cu energie termică în Municipiul Iaşi, VEI are o serie de obligații față de Delegatar (Municipiul Iaşi) și diverse instituții publice (cum ar fi, dar fără a se limita la, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul energie – A.N.R.E., autoritățile fiscale competente) ce decurg din Contractul de Delegare și/ sau din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, cod client, adresă, date privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluție index, informații privind interacțiunea cu VEI). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine VE.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita VEI, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la VEI confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
• există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și VEI nu are motive legitime care să prevaleze;
• datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligațiilor legale;
• ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în unul din următoarele cazuri:
• dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă care permite VEI verificarea exactității datelor și, eventual, corectarea acestora;
• prelucrarea nu are un temei legal, iar dumneavoastră vă opuneţi explicit la stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• VEI nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră vă opuneţi prelucrării, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale VEI prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la posibilitatea ca VEI să vă transmită datele pe care i le-aţi furnizat, într-un format structurat, și pe care le puteți transmite unui alt operator.

f) Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și VEI.

În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranța datelor dumneavoastră, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Calea Chişinăului, nr. 25, Iaşi, România – Registratura Generală.

Facem precizarea că exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor menționate este supusă condițiilor stabilite de dispozițiile legale în vigoare. Prin intermediul prezentei dorim să vă asigurăm că VEI se îngrijește în mod constant de siguranța datelor dumneavoastră personale, implementând proceduri interne riguroase şi cele mai avansate metode de securitate informatică. Dorim sa vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele, corespondenţa în orice format purtată cu VEI, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de VEI.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.veolia.ro, sa solicitaţi clarificări la adresa de e-mail dpo.vei[@]veolia.com, să contactaţi Centrul nostru de apeluri la numărul de telefon 0 800 800 123 sau să beneficiaţi de asistenţa unui reprezentant de relaţii cu clienţii la Biroul de relaţii cu clienţii situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 25,et.1.

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A.

Stimate Client,

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. (VER) , în calitate de Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică în Orașul Otopeni, în baza Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică în Orașul Otopeni, (Contractul de Delegare), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică, precum și alte servicii agreate, în baza contractului încheiat cu clienții.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică în Orașul Otopeni, VER are o serie de obligații față de Delegatar (Orașul Otopeni) și diverse instituții publice (cum ar fi, dar fără a se limita la, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E., autoritățile fiscale competente) ce decurg din Contractul de Delegare și/ sau din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, cod client, adresă, date privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluție index, informații privind interacțiunea cu VER). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine VER.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita VER, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la VER confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
• există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și VER nu are motive legitime care să prevaleze;
• datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligațiilor legale;
• ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în unul din următoarele cazuri:
• dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă care permite VER verificarea exactității datelor și, eventual, corectarea acestora;
• prelucrarea nu are un temei legal, iar dumneavoastră vă opuneţi explicit la stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• VER nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră vă opuneţi prelucrării, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale VER prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la posibilitatea ca VER să vă transmită datele pe care i le-aţi furnizat, într-un format structurat, și pe care le puteți transmite unui alt operator.

f) Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și VER

În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranța datelor dumneavoastră, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Strada Tunari nr. 60A, Clădirea Ștefan cel Mare, etajul 9, Sector 2, București, România.

Facem precizarea că exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor menționate este supusă condițiilor stabilite de dispozițiile legale în vigoare. Prin intermediul prezentei dorim să vă asigurăm că VER se îngrijește în mod constant de siguranța datelor dumneavoastră personale, implementând proceduri interne riguroase şi cele mai avansate metode de securitate informatică. Dorim sa vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele, corespondenţa în orice format purtată cu VER din momentul în care acestea v-au fost comunicate de VER.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.veolia.ro, sa solicitati clarificari la adresa de e-mail ro.ver.dpo[@]veolia.com, să contactaţi Centrul nostru de apeluri la numărul de telefon 0 800 888 333 sau să beneficiaţi de asistenţa unui reprezentant de relaţii cu clienţii la Punctul de lucru Otopeni situat pe Str. Garofițelor, nr. 3, jud. Ilfov.

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

Stimate Client,

Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL (VEP), în calitate de Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Ploiești, în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru municipiul Ploiești (Contractul de Concesiune), prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră și împuterniciților desemnați de dumeavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică, precum și alte servicii agreate, în baza contractului încheiat cu clienții.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de Operator al Serviciului Public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Ploiești, VEP are o serie de obligații față de Concedent (Județul Prahova și Municipiul Ploiești) și diverse instituții publice (cum ar fi, dar fără a se limita la, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești – RASP Ploiești, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E., autoritățile fiscale competente) ce decurg din Contractul de Concesiune și/ sau din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, cod client, adresă, date privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluție index, informații privind interacțiunea cu VEP). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine VEP.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita VEP, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la VEP confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
• există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și VEP nu are motive legitime care să prevaleze;
• datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligațiilor legale;
• ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în unul din următoarele cazuri:
• dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă care permite VEP verificarea exactității datelor și, eventual, corectarea acestora;
• prelucrarea nu are un temei legal, iar dumneavoastră vă opuneţi explicit la stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• VEP nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră vă opuneţi prelucrării, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale VEP prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la posibilitatea ca VEP să vă transmită datele pe care i le-aţi furnizat, într-un format structurat, și pe care le puteți transmite unui alt operator.

f) Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și VEP.

În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranța datelor dumneavoastră, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Strada Cheorghe Doja nr. 154A, Ploiești, România - Registratura Generală.

Facem precizarea că exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor menționate este supusă condițiilor stabilite de dispozițiile legale în vigoare. Prin intermediul prezentei dorim să vă asigurăm că VEP se îngrijește în mod constant de siguranța datelor dumneavoastră personale, implementând proceduri interne riguroase şi cele mai avansate metode de securitate informatică. Dorim sa vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele, corespondenţa în orice format purtată cu VEP, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de VEP.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.veolia.ro, sa solicitati clarificari la adresa de e-mail ro.vep.dpo[@]veolia.com, să contactaţi Centrul nostru de apeluri la numărul de telefon 0800 800 255, 0244 408 888 sau să beneficiaţi de asistenţa unui reprezentant de relaţii cu clienţii la Biroul relaţii clienţi situat în str. Gheorghe Doja nr. 154 A, Ploieşti.Veolia  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Veolia.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată Veolia.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Veolia şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii Veolia) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către Veolia.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Veolia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.
 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.